محاسبه کمیسیمون فروش ملک

در قرارداد های فروش ملک بر اساس مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه صنف مشاوران املاک هر یک از طرفین تا سقف پانصد میلیون تومان، نیم درصد مبلغ به عنوان کمیسیون و یا کار مزد به مشاور املاک پرداخت می کنند. در صورتی که قیمت ملک بیش از پانصد میلیون تومان باشد، هر یک از طرفین قرارداد تا سقف پانصد میلیون تومان نیم درصد مبلغ و در ازای باقیمانده مبلغ بیست و پنج صدم قیمت را به عنوان کمیسیون فروش به مشاور املاک پرداخت می کنند.

برای محاسبه مبلغ کمیسیون فروش ملک، می توانید قیمت کلی ملک مورد نظر خود را وارد کنید و به آسانی از میزان کمیسیون فروش ملک مطلع شوید.

کمیسیمون فروش

تومان
 

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات